Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
1.1)
Servisné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo (dalej len Zmluvy) medzi zákazníkom a zhotoviteľom, uzavrenú v zmysle Obchodného zákonníka a Občianského zákonníka.
1.2) Zmluvou sa rozumie zhotoviteľom i objednávateľom podpísaný doklad o prijatí zariadenia k prevedeniu servisného zásahu (dokument s názvom „Preberací protokol“).
1.3) Za uzavrenie Zmluvy sa považuje i neosobné predanie zariadenia k prevedeniu servisn ého zásahu. Tímto je hlavne zaslanie zariadenia k oprave prepravnou službou alebo poštou, kde objednávateľ vyžaduje svoju vôlu k uzavreniu Zmluvy o dielo buďto vyplneným a odoslaným webovým formulárom „Objednávka opravy“ , alebo sprievodným dopisom zaslaný m spoločne so zariadením určeným k prevedeniu servisného zásahu, v ktorom o servisný zásah písomne žiada. Podpis Zmluvy na strane objednávateľa nahradzuje buďto podpis objednávateľa v sprievodnom dopise priloženom k zaslanému zariadeniu alebo vyjadrenie sú hlasu s uzavrením Zmluvy odoslaním vyplneného webového formulára „Objednávka opravy“, kde je objednávateľ na takéto vyjadrenie súhlasu s uzavrením Zmluvy pred jeho odoslaním upozorní tímto textom : „Vyplnený formulár a jeho odoslanie je považované z právné ho hľadiska za platnú ZMLUVU O DIELO uzavrenú v zmysle Obchodného zákonníka a Občianského zákonníka. Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZMLUVY O DIELO, uzavrené medzi zákazníkom a zhotoviteloem, sú SERVISNÉ PODMIENKY ZHOTOVITEĽA . Zákazník sa odoslaním vyplnené ho formulára zaväzuje tieto servisné podmienky bez výhrad akceptovať.“
1.4) Servisné podmienky sú platné v aktuálnom znení a sú dostupné na webových stránkach zhotoviteľa www.fixit.sk – QUANTUMS TECHNOLOGIES, s.r.o. Ako súčasť Zmluvy platia Servisné podmienky platné k dátumu prijatia objednávky zhotoviteľom.
1.5) Zákazník (ďalej uvedený ako zákazník alebo objednávateľ) má právo vyžiadať si zdarma 1 výtisk servisných podmienok, platných ku dňu uzavrenia Zmluvy, prípadne sú k dispozícii 24 hodin denne na webovej stránke servi sných podmienok.
1.6) Zákazník sa predaním zariadenia k servisnému zásahu/oprave a uzatvorením Zmluvy slobodne zaväzuje plne a bez výhrad akceptovať tieto Servisné podmienky zhotoviteľa a bez námietok na ne pristupuje.
1.7) Všetky zmluvné vzťahy sú uz avrené v súlade s právnym rádom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahmi neupravenými obchodnými podmienkami občianským zákonníkom (č. 40/1964 Sb) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb). Ak je zmluvnou strano u iný subjekt, riadia sa vzťahmi neupravenými obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Sb), všetko v znení noviel.
1.8) Ak sa dostane niektorý článok Zmluvy alebo Servisných podmienok zhotoviteľa vplyvom novely zákonov alebo vznikom záko nov nových do dočasného rozporu s právnym rádom Slovenskej republiky, potom je platnosť tohoto článku ovplivnená aktuálnym znením príslušného zákona a prednosť má znenie zákona pred Zmluvou a Servisnými podmienkami. Zneplatnenie časti Zmluvy podľa tohoto b odu nemá vplyv na platnosť ostatných bodov Zmluvy a Servisných podmienok.

2. Cena za objednávku
2.1)
Súčasťou Zmluvy je limitná cena objednávky, vychádzajúca z predpokladanej časovej a materiálovej náročnosti objednávky, uvedená v Zmluve.
2.2) Ak nie je možné dopredu v okamžiku uzavrenia Zmluvy limitnú cenu stanoviť, potom sa limitná cena objednávky stanoví ako predbežná cena v minimálnej výške 45 EUR/hod bez DPH. Požiadavka objednávateľa na prijatie veci k oprave bez stanovenia predbežnej ceny je neoprávnená, keďže je v rozpore s § 636 odst. 1 občianského zákonníka.
2.3) Predbežná cena nie je stanovená na základe odbornej diagnostiky požadovaného servisného zásahu technikom, preto si zhotoviteľ vyhradzuje právo stanoviť po prevedení odbornej diagnostiky limitnú cenu objednávky novú, ktorá bude odpovedať zistenému rozsahu závad a predpokladanému rozsahu práce a materiálu potrebných k realizácii servisného zásahu. Ak prekročí novo stanovená limitná cena predbežnú cenu o viac než 10%, potom zhotoviteľ prácu na objednávke preruší až do doby, kým objednávateľ prejaví súhlas s novou limitnou cenou.
2.4) Objednávateľ si vyhradzuje právo v priebehu realizácie objednávky zjednanú limitnú cenu i viackrát zmeniť, ak dojde v procese diagnostiky a realizácie objednávky k zisteniu skôr neznámých skutočností, ktoré majú vplyv na cenu objednávky. Vždy si však zhotoviteľ vyžiada súhlas so zmenou limitnej ceny na strane objednávateľa.
2.5) Ak neuvedie objednávateľ v objednávke inú maximálnu cenu, považuje vždy zhotoviteľ za zjednanú limitnú cenu 75 EUR s DPH.
2.6) Zákazník je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za prevedený servisný zásah naúčtovanú čiastku, ak nepresiahne naposledy dohodnutú limitnú cenu o viac než 10%, a to bez povinnosti zhotoviteľa ďalej účtovanú cenu so zá kazníkom konzultovať.
2.7) Zhotoviteľ se zaväzuje ZDARMA predložit objednávateľovi ku schváleniu limitnej ceny objednávky, vychádzejúcej z výsledkov odbornej diagnostiky objednávateľom nájdených závad zariadenia. Nie je však povinnosťou zhotoviteľa účtov ať objednávateľovi ZDARMA spoločne s cenovou ponukou taktiež prácu a materiál, ktorý povedie k oprave zariadenia, ak je takéto zdelenie komerčne využitelné objednávateľom alebo treťou osobou v neprospech zhotoviteľa.
2.8) Ak bude objednávateľ ešte pred odsúhlasením ceny objednávky požadovať po zhotoviteľovi udelenie vyúčtovania práce a materiálu, ktorý povedie k oprave zariadenia, potom sa jedná o požiadavku na dodanie produktu „diagnostika zariadenia“, zhotoviteľom poskytovaného za úplatu. Cena produktu „diagnostika zariadenia“ je 10 EUR s DPH. Táto cena bude objednávateľovi, ktorý si produkt vyžiadal, účtovaná aj v prípade následného odmietnutia realizácie objednávky zhotoviteľom, keďže diagnostika príčin závady a zhotovenie cenovej ponuky je výsledkom časovo i odborne náročnej práce technika a ďalších pracovníkov zhotoviteľa.
2.9) Pred dokončením opravy zariadenia môže objednávateľ od Zmluvy odstúpiť (tj. objednávku zrušiť) v týchto prípadoch :
–2.9.1) Ak zhotoviteľ udelí objednávateľovi svoj zámer zvýšiť cenu opravy či údržby a objednávateľ s touto cenou nesúhlasí. V takom prípade je však objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi už prevedenú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej ceny, keby mal objednávateľ z čiastočného prevedenia opravy prospech (ak došlo teda napríklad k čiastočnému odstráneniu vady apod)
–2.9.2) Až do dokončenia opravy či údržby môže objednávateľ od Zmluvy odstúpiť (zrušiť objednávku) i bez akéhokoľvek dôvodu, avšak v takom prípade je povinný objednávateľ zaplatiť zhotovitelovi čiastku, ktorá pripadá na už vykonané práce a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má zhotoviteľ právo od objednávateľa požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s odstúpením od Zmluvy (doprava materiálu od objednávateľa, odstupné subdodávateľom apod)
2.10) Ak odmietne objednávateľ zaplatiť cenu účtovanú podľa Zmluvy a Servisných podmienok, bude toto jednanie považované za porušenie Zmluvy na strane objednávateľa. Ak nedojde k inej dohode zhotoviteľa s objednávateľom, je zhotoviteľ oprávnený podle § 151 a násl. občianského zákonníka využiť zadržovacie (retenčné) právo a vec objednávateľovi až do zaplatenia ceny nevydať.
2.11) V prípade, že si zákazník nevyzdvihne vec zverenú zhotoviteľovi k oprave do 6-tich mesiacov od ukončenia opravy a následnej výzvy k jeho vyzdvihnutiu, vykoná zhotoviteľ fyzickú likvidáciu zariadenia bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotoviteľ si taktiež vyhradzuje právo takto nevyzdvihnutú vec predať či inak využiť za účelom kompenzácie zákazníkom neuhradených nákladov vynaložených v súvislosti s opravou zariadenia. Ak je zhotoviteľovi známa adresa objednávateľa a ak ide o vec vetšej hodnoty (podľa nariadenia vlády č. 656/1 Sb. je vecou väčšej hodnoty vec presahujúca hodnotu 200,-EUR), je zhotovitel povinný o zamýšľanom predaji alebo likvidácii veci objednávateľa vopred vyrozumieť a poskytnúť mu primerenú dodatočnú lehotu dva týždne k vyzdvihnutiu veci.
2.12) Podľa § 656/2 občianského zákonníka je objednávateľ povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutí doby, keď oprava alebo úprava mala byť prevedená, a ak bola prevedená neskôr, do jedného mesiaca od doručenia vyrozumenia o jej prevedení. Ak tak neučiní, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie vo výške 1,-EUR za každý začatý deň uskladnenia.
2.13) V dobe, po ktorú je objednávateľ v omeškaní (teda počínajúc uplynutím jedného mesiaca od zjednaného termínu prevedenia opravy, prípadne od doručenia informácií o jej omeškanom prevedení), prechádza na objednávateľa nebezpečie ztraty, zničen ia, poškodenia a náhodnej zkazy veci (§ 520 a § 522 občianského zákonníka).

3. Záruky
3.1)
Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na opravy výpočtovej a kancelárskej techniky a spotrebnej elektroniky na prevedenú prácu záruku 3 mesiace a ďalšie 3 mesiace b ezplatný servis (zákazník v prípade bezplatného servisu platí iba materiál)
3.2) Objednávateľ je povinný vo vlastnom záujme prekontrolovať plnú funkčnosť zariadení do 24 hodín po prevzatí od zhotoviteľa. Na neskoršiu reklamáciu závad, ktoré priamo nesúvisia s prevedenou prácou, nebude uznaná ako záručná. Tento odstavec sa netýka záruky na opravenú závadu.
3.3) Výnimky zo záruk :
–3.3.1) Opravy optických a zálohovacích mechaník ... záruka 3 mesiace na prevedenú prácu.
–3.3.2) Repasia akumulátorov a nové batérie ... záruka 6 mesiacov na články proti prebitiu, výraznú stratu kapa city jednotlivých článkov v batérii, rozletované spoje. Záruka sa nevzťahuje na rovnomerný úbytok kapacity všetkých článkov batérie v dôsledku jej používania, čo je obvyklý jav bežný u všetkých akumulátorových batérií.
–3.3.3) Predaj repasovanej výpočto vej techniky ... 6 mesiacov (okrem batérií repasovaných notebookov, kde záruka nie je žiadna, na žiadosť zákazníka je však možné previesť ich repasiu alebo výmenu so zárukou).

4. Záručné opravy
4.1)
Zhotoviteľ je zo zákona povinný vyriešiť požiadavku na z áručnú reklamáciu do 30 dní od prijatia zariadenia k záručnej oprave.
4.2) Vyriešením reklamácie sa rozumie odstránenie reklamovanej závady alebo vrátenia peňazí za predchádzajúci prevedený servisný zásah, prípadne uskutočnenie iného riešenia podľa dohody s objednávateľom – primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy
4.3) Požiadavky na záručné opravy nebudú uznané ako oprávnené v týchto prípadoch :
–4.3.1) Ak nebude požiadavka na záručnú opravu uznaná zhotoviteľom ako oprávnená, nebude na servisný pr ípad brať ohľad ako na záručnú.
–4.3.2) Ak je porušená pečatná plomba na reklamovanom zariadení
-4.3.3) Neprejaví se reklamovaná závada behom vstupných testov a nebude ani zákazník schopný závadu viditeľne pred zhotoviteľom demonštrovať.
–4.3.4) Ak je príčinou závady nedodržanie pokynov v užívateľskej príručke k zariadeniu alebo pokynov, ktoré zhotoviteľ uviedol v protokole o prevedenom servisnom zásahu.
–4.3.5) Ak je príčinou závady znečistenie zariadenia alebo zanedbanie periodickej údržby.
–4.3.6) Keby bolo zariadenie použité v spojení s takým prídavným zariadením, spotrebným materiálom, príslušenstvom alebo takým spôsobom, ktorý je v rozpore s pokynmi jeho výrobcu.
–4.3.7) Ak došlo k predĺženiu dlhšiemu než 7 dní od výskytu závady a jej reklamácie (fyzického doručenia zariadenia k reklamácii k zhotovitelovi) u reklamácii závad, kde používanie zariadenia bez ohľadu na závadu môže mať vplyv na zhoršenie reklamovanej závady alebo môže zpôsobiť iné škody na zariadení.
–4.3.8) Ak nesúvisí p ríčina reklamovanej závady priamo s prácou prevedenou na zariadení v rámci reklamovaného servisného zásahu, a to podľa textu prevedenej práce a výkazu účtovaných položiek na výdajovom servisnom protokole.
–4.3.9) Z dôvodov ďalších vyplývajúcich z platné ho znenia týchto servisných podmienok zhotoviteľa.
4.4) Ak nebude reklamácia z vyššie uvedených dôvodov uznaná ako oprávnená, reklamácia bude vyriešena ako neoprávnená a objednávka bude braná ako mimozáručná s predbežnou cenou opravy 40EUR + DPH bez nároku zákazníka na bezplatné odstránenie reklamovanej závady zhotoviteľom. Zákazníkovi budú naúčtované náklady vzniknuté s nutným otestovaním zariadení a detekovaním príčiny závady až do výšky 40EUR + DPH + náklady na prepravné.

5. Obmedzenie ručenia zhotoviteľa za zariadenie dodanej zákazníkom k prevedeniu servisného zásahu
5.1)
Zhotoviteľ z princípu nemôže ručiť a neručí za dáta uložené na dátových médiách a zariadeniach zákazníka a tieto dáta je oprávnený v priebehu servisného zásahu zmazať alebo pozmeniť. Žiadosť zákazníka k zachovaniu dát vo zverených zariadeniach je teda braná ako neoprávnená a nebude na ňu zhotoviteľ brať ohľad – táto žiadosť je neplatná i v prípade, keď je v Zmluve výslovne uvedená. Zákazník by teda mal dáta pred predaním zariadenia k servisnému zásahu priebežne zálohovať. Pokiaľ túto možnosť sám nemá, môže zálohu dát na vyžiadanie zaistiť zhotoviteľ na náklady zákazníka.
5.2) Zhotoviteľ neručí za skryté vady výrobku, ak na ne nebol zákazníkom preukázateľne upozornený, za prípadné zhoršenia už existujúcich vád výrobku, ktoré existovali pred prijatím zákazky (napr. praskliny, poruchy funkčnosti zariadenie, ktoré sa nepodarí opraviť a pod), za závady vzniknuté opotrebovaním behom nutných vstupných a výstupných testov za závady k nim dochádza samovoľne behom prevádzky bez vnútorných príčin (zlyhanie dátových a tlačových médií, strata kapacity akumulátorov, opotrebovanie alebo zlomene ihly či upchatie trysky tlač. hlavy a pod) .
5.3) Zhotoviteľ ručí za funkčnosť zariadenie po servisn om zásahu v rozsahu zjednaného v objednávke zákazky alebo v rozsahu odpovedajúcim bežným výstupným testom zariadenie prevedených podľa vnútorných smerníc zhotoviteľa. Všetky závady nevyhovujúce týmto kritériám v prípade neskoršej reklamácie budú považované za mimo záručnú záležitosť.
5.4) Nepodarí sa zhotoviteľovi previesť objednaný servisný zásah/opravu z dôvodu technických alebo finančných, alebo ak odstúpi zákazník od opravy, bude zariadenie uvedené do pôvodného stavu iba ak je to technicky možné a zap latí zákazník náklady na prácu s týmto spojenú podľa cenníka zásahov zhotoviteľa.
5.5) Zhotoviteľ je oprávnený previesť na zariadenie technické úkony, ktoré sú nutné k zisteniu finančnej náročnosti celkovej opravy / servisného zásahu, bez nároku zákazníka na bezplatné uvedenie zariadenia do pôvodného stavu, ak nedôjde z technických či finančných dôvodov k dokončeniu zákazky.
5.6) Zhotoviteľ preberá hmotnú zodpovednosť za zariadenie zverenému objednávateľom k prevedeniu servisného zásahu. V prípade straty zvereného zariadenie alebo poškodenie zvereného zariadenia iných dôvodov než sú vymenované v Servisných podmienkach nahradí objednávateľovi škodu na zariadenie do výšky skutočnej hodnoty zariadenia odpovedajúcej typu zariadenia, jeho veku a druhu poškodenia, s ním bolo preukázateľne predané zhotoviteľovi k oprave. Ak nedôjde k zhode zhotoviteľa a objednávateľa vo výške náhrady škody, potom zhotoviteľ na svoje náklady nechá výšku škody stanoviť certifikovaným súdnym znalcom v obore výpočtovej techniky a takto stanovená výška škody bude oboma stranami považovaná za konečnú a nespochybniteľnú.
5.7) Zhotoviteľ neručí za akékoľvek náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s opravou zariadenia, tj. napríklad ušlý zisk, náklady na telefónne poplatky, internetové pripojenie, dopravné a pod.
5.8) Pre prípad sporu vo veci závad alebo poškodenia zariadenia zverených zhotoviteľovi k oprave je v záujme objednávateľa zdokumentovať pred predaním zariadenie nespochybniteľným spôsobom – nafotením poškodených miest, viditeľného mechanického opotrebovania diel a pod. zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za také opotrebenia alebo mechanické poškodenia objednávateľom zverených zariadení, ktoré nie je objednávateľ schopný preukázateľne deklarovať ako vzniklá u zhotoviteľa. Za preukázateľnú dokumentáciu stavu zariadenia pred opravou sa nepovažuje jednostranné prehlásenie objednávateľa v Zmluve o stave predávaného zariadenia – zhotoviteľ vykonáva všetky servisné zásahy na zariadeniach použitých a slovne sa nedá stupeň opotrebovania jednoznačne a nespochybniteľne popísať.
5.9) U zákazkách predávaných objednávateľom zhotoviteľovi nepriamo (tj. webovou objednávkou opravy alebo odoslaním zariadenia zhotoviteľovi zákazníkom) nemá objednávateľ možnosť ovplyvniť text, ktorý uvádza zákazník v Objednávke opravy alebo sprievodnom liste zariadenia. Všetky texty uvedené objednávateľom v takto prevedenej objednávke (Zmluve) sa berú ako jednostranné prehlásenia objednávateľa a nie sú pre zhotoviteľa právne záväzné, aj keď sa tieto texty prenášajú bez zásahu zhotoviteľa automaticky do textu Zmluvy a táto je na strane zhotoviteľa takto vytlačená v súlade s bodom 1.3. servisných podmienok. Ďalej nemá zhotoviteľ za povinnosť v okamihu prijatia veci k oprave a uzavrení Zmluvy previesť komplexné testy zariadenia, ktorými by preveril všetky tvrdenia objednávateľa uvádzané v Zmluve – mzvlášť tie, ktoré nie sú na prvý pohľad, a to ako u osobného predania veci k oprave tak u zariadení predávaných k oprave neosobne. Ak zhotoviteľ v priebehu zákazky zistí nesúlad medzi tvrdeniami uvedenými objednávateľa a skutočnosťou, potom za nesúlad ne je zodpovedný a má právo uviezť texty Zmluvy do súladu so skutočnosťou. Zároveň na tento nesúlad upozorní objednávateľa. Zistenie nesúladu tvrdení zákazníka so skutočnosťou je zhotoviteľ oprávnený previesť kedykoľvek v priebehu riadenia zákazky, aj vo chvíli prijatia zariadenia do opravy. Odstavec sa týka predovšetkým popisu stavu zariadenia, počtu dodaného príslušenstva a objektívne ťažko zistiteľných údajov o zariadení na prvý pohľad neviditeľných, ako je prítomnosť, kapacita a stav dátových nosičov, funkčnosť zariadenia, kvalita zobrazenia alebo tlače, hlučnosť, mechanické opotrebovanie dielov, kapacita akumulátorov, obsah tlačiarenských náplní, konfigurácia zariadenia a pod.

6. Chybné diely a ich výmena
6.1)
Zhotoviteľ sa v rámci opravy zariadenia zaväzuje ekologicky zlikvidovať vymenené chybné diely na vlastné náklady, ak nepožaduje objednávateľ v Zmluve vrátenie chybných dielov po prevedenej oprave.
6.2) Zhotoviteľ si vyhradzuje v prípadoch, keď je možnosť zoh nať servisné diely omedzená alebo nerentabilná, právo v servisných zákazkách nahradiť originálne chybné diely odpovedajúcimi ekvivalentnými náhradnými dielmi a súčiastkami, ktoré zaistí u opravovaného zariadenia požadované funkcie rovnako kvalitne ako diel originálny.
6.3) Objednávateľ berie na vedomie, že u niektorých druhov opráv zariadenia dochádza pri demontáži, diagnostike alebo výmene chybných súčiastok k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému alebo chemickému poškodeniu týchto súčiastok a u takýchto prípadov nie je technicky možné uviesť zariadenie do stavu presne odpovedajúceho stavu pred servisným zásahom, čiže nedôjde k úspešnému dokončeniu opravy z technických, ekonomických alebo iných objektívnych alebo subjektívnych dôvodov.
6.4) O bjednávateľ berie na vedomie, že u zariadení opravovaných v „exchange systému“ (chybný blok sa u dodávateľa mení celý za nový alebo repasovaný blok sa zárukou) nie je možné požadovať vrátenie chybného bloku po oprave zariadenia, keďže chybný diel sa výmenou stal majetkom dodávateľa, ktorý v exchange systéme poskytol za takto vymenený diel výhodnejšiu cenu než je cena bežného objednania dielu u výrobcu. Keby zákazník v takom prípade na vrátenie chybného dielu trval, vyhradzuje si zhotoviteľ odstúpiť od ponuky opravy za odsúhlasených cenových podmienok.

7. Špeciálne servisné podmienky platné pre servis (opravy, úpravy, upgrade, prestavby) PC zostáv
7.1)
Pre servis PC zostáv platia vyššie uvedené servisné podmienky, ktoré sú doplnené nasledujúcimi bodmi
7.2) Opravou, úpravou , upgrade PC zostavy sa rozumie výmena chybných alebo zákazníkom určených komponentov za dobré alebo dodanie komponentov nových, ktoré prešli samostatne bez problémov hardwarovými testami (viď popis testovacieho SW zhotoviteľa), alebo oprava poškodených komponentov.
7.3) Zhotoviteľ ručí za hardwarovú funkčnosť jednotlivých fakturovaných dielov, ktoré boli v PC zostave vymenené alebo do nej dodané na základe ponuky zhotoviteľa odsúhlasené zákazníkom.
7.4) Zhotoviteľ nie je zodpovedný a neručí za akékoľvek problémy, zavinené vzájomnou nekompatibilitou medzi hardwarovými komponentmi, medzi inštalovaným hardwarom a softwareom ani medzi softwarovými produktmi.
7.5) Zhotoviteľ nie je ani zodpovedný za funkčnosť akéhokoľvek software vrátane operačných systémov prevádzkovaných objednávateľom na servisovanej PC zostave.
7.6) V prípade požiadavky zákazníka na záručnú opravu nami servisovanej PC zostavy, ak je uplatnená v záručnej lehote, platia nasledujúce podmienky :
7.7) V súlade s vyššie uvedeným obmedzením záruk bude pri akejkoľvek požiadavke objednávateľa na záručný servisný zásah prevedená iba úplná hardwarová kontrola a testy funkčnosti jednotlivých hardwarových komponentov fakturovaných pri reklamovanej oprave. Testy budú prevedené na referenčnom testovacom zariadení zhotoviteľa.
7.8) Ak zistí zhotoviteľ na základe týchto testov, že jednotlivé komponenty vykazujú problémy, bude požiadavka na záručnú opravu uznaná ako oprávnená.
7.9) V opačnom prípade zhotoviteľ reklamáciu neuzná ako oprávnenú a objednávateľ zaplatí za prácu spojenú s prevedením testov za produkt „diagnostika zariadenia“ . Cena produktu „diagnostika zariadenia“ je 10 až 16 EUR s DPH podľa náročnosti diagnostiky potrebnej pre posúdenie reklamácie. Táto cena bude objednávateľovi, ktorý si produkt vyžiadal, účtovaná i v prípade následného odmietnutia realizácie zákazky zhotoviteľom, keďže diagnostika príčin závady a zhotovenie cenovej ponuky je výsledkom časovo i odborne náročnej práce technika a ďalších pracovníkov zhotoviteľa.